Rak
Rak logo

Nadležnosti

Nadležnosti

Regulacija audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija ima za cilj osigurati zaštitu slobode izražavanja, medijskog pluralizma i javnog interesa, te omogućiti razvoj profesionalnih i održivih pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u cilju jačanja demokratskih principa i održavanja ravnopravne konkurencije na medijskom tržištu.

Područje emitovanja izdaje programske uslove dozvole za radio i televizijske stanice koje emituju putem zemaljske radiodifuzije, televizijsko emitovanje putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža, programske liste za nosioce dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kao i saglasnosti za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev.

U okviru svojih zakonskih nadležnosti u području emitovanja, Agencija donosi pravila i kodekse koji sadrže uslove dozvola/saglasnosti, kao i osnovne principe programskih sadržaja audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. Agencija prati poštivanje i procesuira slučajeve kršenja pravila i kodeksa, te izriče odgovarajuće sankcije u slučaju utvrđenih kršenja. Pored slučajeva iniciranih prigovorima građana, nadzor nad poštivanjem uslova dozvola/saglasnosti, odnosno pravila i kodeksa vrši se i putem odgovarajućih sistema za snimanje programa RTV stanica i sistema za brojanje korisnika distributera u BiH. Agencija je takođe nadležna za sprovođenje relevantnih odredbi Izbornog zakona BiH, kao i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata.

Osnovni principi programskih sadržaja audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, a koji, između ostalog podrazumijevaju principe nediskriminacije, pravičnosti i nepristrasnosti, pravila u vezi komercijalnih komunikacija, zaštite maloljetnika od štetnih sadržaja, zaštite šire javnosti od sadržaja koji su štetni po njihovo zdravlje ili sigurnost, kojim se potiče na nasilje ili mržnju i slično, u potpunosti su usklađeni sa odredbama Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama, ostalim relevantnim međunarodnim dokumentima i standardima, te najboljom evropskom praksom u medijskoj regulaciji. U okviru zakonskih nadležnosti te podzakonskih akata, Agencija podstiče kulturnu raznolikost, uredničku nezavisnost i poštivanje profesionalnih i etičkih standarda, rodnu ravnopravnost, te pristupačnost medijskim sadržajima osoba sa invaliditetom.

U skladu sa praksom drugih evropskih regulatora i relevantnim međunarodnim standardima, Agencija preduzima brojne aktivnosti s ciljem unaprijeđenja medijske i informacijske pismenosti sa ciljem sticanja znanja i vještina građana u korištenju medijskih usluga, uz saradnju svih relevantnih aktera u ovoj oblasti širom Bosne i Hercegovine.

Agencija će nastaviti da sprovodi aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira u oblasti emitovanja kako bi u korak pratila tehnološki razvoj.