Rak
Rak logo

Regulatorna agencija za
komunikacije

O agenciji

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je osnovana 2. marta, 2001. godine spajanjem nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije koje su do tada radile odvojeno. Agencija djeluje na državnom nivou i njen mandat je definisan Zakonom o komunikacijama BiH (Službeni glasnik BiH, br.31/03), koji je prvobitno nametnut Odlukom Visokog predstavnika u oktobru 2002. godine, a Parlamentarna skupština BiH ga je usvojila u septembru 2003. godine.

Agencija je regulator sa spojenim nadležnostima, nastala po uzoru na slične procese u evropskim zemljama i odražava spajanje tehnologija u telekomunikacijama i emitovanju, na način koji može da odgovori potrebama tržišta.

Tržište elektronskih komunikacija je sektor naprednih tehnologija, a njegove osnovne karakteristike su razvoj tehnologija, stalno uvođenje novih usluga i konstantan razvoj poslovnih modela. To je takođe sektor u kojem vladaju dominantni učesnici sa znatnom marketinškom snagom. Izazovi stavljeni pred regulatora ovakog tržišta su usmjereni na uspostavljanje ravnoteže među zainteresovanim stranama: korisnika na jednoj i tržišta na drugoj strani, štiteći interese korisnika na konkurentnom tržištu te podržavajući ulazak novih sudionika.

Po ugledu na slične institucije u Evropi, nadležnosti Agencije su zasnovane na principima nezavisnosti, provođenju regulacije i monitoringu poštivanja zakona i pravila, i osiguranju tehničkih, finansijskih i kadrovskih preduslova za efikasno izvršavanje zadataka.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama BiH, nadležnosti Agencije su: kreiranje i promovisanje pravila u sektorima emitovanja i telekomunikacija, licenciranje operatora u sektorima emitovanja i telekomunikacija, planiranje, upravljanje i dodjeljivanje frekventnog spektra, primjenjivanje tehničkih i drugih standarda koji se tiču kvaliteta, te uspostavljanje i održavanje sistema naknada za dozvole.

about-agency
about-agency
about-agency

Centralna lokacija Sarajevo

Misija

Misija Agencije je regulisanje tržišta elektronskih komunikacija i audiovizelnog sektora u Bosni i Hercegovini te upravljanje i nadzor nad frekvencijskim spektrom, sa ciljem stvaranja uslova za primjenu novih tehnologija, razvoja konkurentnog sektora elektronskih komunikacija i ponude kvalitetnih usluga u najboljem interesu krajnjeg korisnika, te kontinuiran razvoj medijskih sloboda za dobrobit građana i društva u cjelini.

Vizija

Uspostavljeno jedinstveno, konkurentno i liberalizovano tržište elektronskih komunikacija u skladu sa evropskim i svjetskim standardima razvoja tehnologije, te osigurana sloboda govora i medijska sloboda u BiH.

Organizaciona struktura

Radom Agencije rukovode slijedeća tijela:
- Generalni direktor
- Vijeće Agencije

Generalni direktor rukovodi Agencijom i, u skladu sa Zakonom, odgovoran je za regulatorne funkcije, administrativne poslove i kadrovska pitanja, te uspostavljanje pravila o internim procedurama. Generalnog direktora bira Vijeće Agencije, a potvrđuje Vijeće ministara BiH. Mandat generalnog direktora traje 4 godine, a može se jednom obnoviti. Prema članu 40. Zakona o komunikacijama BiH, generalni direktor ne može biti zvaničnik sa zakonodavnim ili izvršnim ovlaštenjima na bilo kojem nivou vlasti, ili član organa političke stranke. Generalni direktor podnosi izvještaje Vijeću Agencije.

Vijeće Agencije ima sedam članova koje imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na period od 4 godine, sa mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.

Osnovne organizacione jedinice Agencije su Kabinet generalnog direktora, sektori i odjeljenja. Sektori, kao osnovne organizacione jedinice, osnivaju se unutar područja rada Agencije, kako slijedi:

Područje za telekomunikacije:
Sektor za licenciranje u telekomunikacijama
Sektor za interkonekciju i regulaciju tržišta

Područje za emitovanje:
Sektor za programske sadržaje i prigovore
Sektor za koordinaciju, saradnju i audiovizuelne usluge

Područje za radiokomunikacije:
Sektor za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
Sektor za radio-monitoring i kontrolu

Područje za pravne, finansijske i opšte poslove:
Sektor za pravne poslove
Sektor za finansijsko–računovodstvene i opšte poslove

Područje za strategiju i planiranje:
Sektor za strateško planiranje
Sektor za analitiku i koordinaciju

Samostalni sektori:
Sektor za dozvole i naknade
Sektor za odnose s javnošću
Sektor za informacione tehnologije
Regionalni sektor Banja Luka
Regionalni sektor Mostar

Generalni direktor

drasko-milinovic

Draško
Milinović

Draško Milinović rođen je 9. oktobra 1974. godine u Prijedoru. Zvanje diplomiranog žurnaliste stekao je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.

U periodu od 1997. do 2006. godine radio je kao urednik i voditelj na više lokalnih radijskih stanica u Prijedoru, te više redakcija Radio-televizije Republike Srpske (RTRS).

Nakon toga, do 2014. godine obavljao je dužnost savjetnika za odnose s javnošću predsjednika Republike Srpske, šefa Kabineta predsjednika Republike Srpske i šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, kada je preuzeo funkciju generalnog direktora Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), jednog od Javnih servisa u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik je Teniskog saveza Republike Srpske.

Vijeće Agencije

nino-coric

Nino
Ćorić

Nino Ćorić je rođen 1969. godine Ljubuškom, BiH. Docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2012. docent je i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Obnašao je funkciju savjetnika u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, bio je član Vijeća Agencije za poštanski promet BiH, član uprave za razvoj sistema i marketing u HP Mostar, a od 2000. do 2003. godine bio je načelnik Sektor za marketing i međunarodne odnose HPT Mostar, gdje je nastavio profesionalni angažman započet u Direkciji TK/Direkcija pošta HPT Mostar, gdje je radio kao specijalista/viši specijalista.Autor je i koautor desetak naučnih i stručnih radova.

Sudjelovao je u većem broju naučnih i stručnih skupova, kongresa, konferencija i projekata u zemlji i inozemstvu, gdje je bio članom njihovih organizacijskih i naučnih odbora.

faruk-boric

Faruk
Borić

Faruk Borić je rođen 1978. godine u Sarajevu. Nakon što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka iz oblasti žurnalistike, 2012. godine je stekao zvanje magistra nauka iz oblasti religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu, u okviru Centra za interdisciplinarne poslijediplomske studije. Pored toga, završio je i Visoku školu novinarstva „Mediaplan“, specijalističku škola u saradnji sa partnerom i programom l’École supérieure de journalisme de Lille. Od 2011. godine je doktorand na studiju politologije Univerziteta u Sarajevu.

Tokom profesionalne karijere obavljao je različite novinarske i uredničke funkcije u štampanim i elektronskim medijima, od čega se posebno ističu funkcije glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Oslobođenje“, Internet portala „Sarajevo-x“ (današnji „Klix.ba“) i magazina BH DANI. Obavljao je dužnost direktora Javne ustanove „Federalna novinska agencija (FENA) od 2012-2016. godine, gdje je trenutno uposlen.

zoran-tomic

Zoran
Tomić

Zoran Tomić je redovni profesor i dekan Filozofskog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru, a profesionalno se bavi proučavanjem odnosa s javnošću i političkom komunikacijom.

Stručno je usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u (1995., program USAID-a), Njemačkoj (1996., program CSU-a) i Velikoj Britaniji (1999., program USAID-a). Autor je i koautor više knjiga i udžbenika, te pedesetak naučnih i stručnih radova iz područja odnosa s javnošću, političkih kampanja i komunikacije, te prava medija.

Posebnu pažnju u akademskoj i stručnoj zajednici privukao je 2008. nakon objavljivanja knjige „Odnosi s javnošću – teorija i praksa“, koja daje teorijsko utemeljenje kombinovano s praksom u upravljanju komunikacijama.

milos-solaja

Miloš
Šolaja

Miloš Šolaja je rođen 1956. godine u Banjoj Luci, gdje radi kao redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, a pored toga je osnivač i direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka. Nakon studija političkih nauka u Beogradu (Srbija) i Zagrebu (Hrvatska) – gdje je i diplomirao, te elektrotehnike i komunikacija u Banjoj Luci i Sarajevu, magistarske i doktorske studije iz komparativne politike i međunarodnih odnosa završio je u Zagrebu.

Tokom bogate profesionalne karijere, bavio se pitanjima međunarodnih odnosa, evropskih i evro-atlantskih integracija regije jugoistočne Evrope, izazovima regionalne saradnje i sigurnosti, demokratije i medija. Autor je tri knjige (studije slučajeva) u kojima obrađuje različite teme, poput uloge masovnih medija u političkoj orijentaciji glasača i poziciji Balkana u transatlantskom raskoraku. Autor je brojnih stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

ljubo-bozovic

Ljubo
Božović

Ljubo Božović je rođen 1956. godine u Prečanima, općina Trnovo, u Bosni i Hercegovini. Godine 1980. stekao je diplomu scenskog umjetnika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku gluma - Katedra za opštu književnost i scenske umjetnosti. Tokom profesionalne karijere, stekao je bogato iskustvo u medijima i kulturnoj djelatnosti. U periodu od 1992. do 1997. godine bio je urednik dramskog programa na Srpskoj radio-televiziji.

Tokom 1998. godine bio je na poziciji urednika za pozorišnu djelatnost u Republičkoj ustanovi za kulturu „Srna fest“, a u periodu 1999-2012. radio je kao redovni profesor na predmetu Gluma u okviru Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije Univerziteta Istočno Sarajevo. Od 2012. godine redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, na Odsjeku za opštu književnost i teatrologiju, predmet Gluma, scenski pokret i scenski govor.