Rak
Rak logo

Roming u regionu

Roming u regionu

Roming od 1. jula 2021. godine u regionu Zapadnog Balkana

Od 1. jula 2021. godine na osnovu Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana primjenjuje se pravilo „u romingu kao kod kuće“ (RLAH- eng. Roam Like At Home).

Šta je RLAH

Od 1. jula 2021. godine građani regiona Zapadnog Balkana prilikom putovanja u zemlje Zapadnog Balkana mogu koristiti govorne usluge (odlazne i dolazne pozive), SMS poruke i usluge prenosa podataka u romingu po cijenama domaćeg saobraćaja za istu uslugu. Pravilo „u romingu kao kod kuće“ uključuje i politiku primjerenog korištenja.

Operatori su obavezni automatski primjeniti RLAH na sve postojeće i nove korisnike.

Plaćanje usluga u romingu nakon 1.jula 2021. godine

Korištenje roming usluga u regionu Zapadnog Balkana obračunava se korisniku na osnovu domaćih cijena u tarifnim paketima/tarifnim opcijama/dokupima koje koristi. Navedeno zanči da će korisnik iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi u romingu u regionu Zapadnog Balkana plaćati roming usluge u skladu sa tarifnim paketom/opcijom koje je ugovorio sa svojim operatorom za domaći saobraćaj i to:

-Ukoliko tarifni paket/opcija uključuju određenu količinu minuta/ SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u BiH , troše se te minute/ SMS poruke na isti način kao da se korisnik nalazi u domaćoj mreži, bez plaćanja dodatne naknade. Međutim, operatorima je omogućeno da ograniče potrošnju SMS poruka u romingu u regionu Zapadnog Balkana.

Napomena:U Cjenovniku i Uslovima korištenja roming usluga u regionu Zapadnog Balkana operatori definišu količinu SMS poruka koje korisnik može da troši u romingu u regionu Zapadnog Balkana bez plaćanja dodatne naknade.

-Ukoliko tarifni paket/opcija korisnika ne uključuje određenu količinu minuta/ SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH ili su sve minute/SMS poruke prema drugim mobilnim mrežama u BiH potrošene, ostvareni saobraćaj se naplaćuje po cijenama poziva/ SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH koje vrijede za aktivirani domaći tarifni paket/opciju.

-Kod prenosa podataka u romingu, u cilju sprečavanja moguće zloupotrebe, operator može ograničiti korištenje usluge prenosa podataka po domaćim cijenama. Količina saobraćaja koja će biti korisniku dostupna u romingu u regionu Zapadnog Balkana zavisi od tarifnog paketa/opcije koju koristi. Operator je obavezan obavjestiti korisnika da li njegov tarifni paket podliježe limitu potrošnje te koliko limit iznosi.

Kada korisnik potroši dozvoljenu količinu podatkovnog saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana unutar tarifnog paketa/opcije, podatkovni saobraćaj će biti onemogućen do narednog obračunskog perioda tarifnog paketa/opcije ili dok korisnik ne kupi novu tarifnu opciju koja sadrži podatkovni saobraćaj.

Napomena: Operatori u okviru Cjenovnika i Uslova korištenja roming usluga u regionu Zapadnog Balkana definišu za tarifne paketa/opcije količinu mobilnog interneta koje će korisniku biti dostupne u romingu u regionu Zapadnog Balkana bez plaćanja dodatne naknade.

Kada se korisnik nalazi u zemljama Zapadnog Balkana dolazni pozivi se ne naplaćuju isto kao i u matičnoj zemlji.

Koliko dugo se može koristiti roming usluge po domaćim cijenama dok se korisnik nalazi u regionu Zapadnog Balkana?

Politika primjerenog korištenja omogućava sprečavanje zloupotrebe i neprimjerenog korištenja usluga rominga od strane korisnika. Veća potrošnja usluga u romingu u regionu Zapadnog Balkana u odnosu na domaću potrošnju ili duži boravak u zemljama regiona Zapadnog Balkana u odnosu na Bosnu i Hercegovinu tokom perioda od četiri mjeseca ukazuje na neprimjereno korištenje usluga rominga. Takođe, ako operator utvrdi dugotrajnu neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom ili isključivo sa upotrebom u romingu ili ako operator utvrdi pretplatu i uzastopnu upotrebu više SIM kartica od strane istog korisnika u romingu ukazuje na neprimjereno korištenje usluga rominga. U tom slučaju operator upozorava korisnika o utvrđenom obrascu upotrebe i ostavlja mu rok od 14 dana da promjeni obrazac upotrebe. Ako korisnik ne promjeni obrazac upotrebe, operator može otpočeti sa naplatom dodatne naknade na domaće maloprodajne cijene za potrošnju roming usluga. Maksimalan iznos dodatne naknade koja se primjenjuje na roming usluge ne može biti veći od maksimalne veleprodajne cijene za roming usluge u regionu Zapadnog Balkana definisane Odlukom o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama. Operator prestaje sa primjenom dodatne naknade odmah nakon što potrošnja usluga korisnika više ne upućuje na rizik od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih usluga rominga na osnovu objektivnih pokazatelja utvrđenih Pravilom 93/21 o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga.

Odnosi li se RLAH na pozive iz Bosne i Hercegovine u region Zapadnog Balkana?

Ne, pozivi koji se upućuju iz Bosne i Hercegovine nisu roming pozivi. RLAH se odnosi na ostvareni saobraćaj ( pozive, SMS poruke i podatkovni saobraćaj) dok se korisnik nalazi u regionu Zapadnog Balkana. Cijene međunarodnih poziva iz Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama, uključujući region Zapadnog Balkana, naplaćuju se u skladu sa važećim cjenovnikom operatora čije usluge koristite. Mobilni operatori i pružaoci mobilnih telefonskih usluga su na svojim web stranicama objavili uslove korištenja roming usluga u regionu Zapadnog Balkana.

BH Telecom d.d. Sarajevo:
Bezbrižno putujte uz roaming kao kod kuće
BH Telecom cjenovnik i uslovi

Telekom Srpske a.d. Banja Luka:
Uslovi-koriscenja
Cjenovnik

HT d.d. Mostar:
Uvjeti korištenja
Cjenici svih usluga

Logosoft d.o.o.:
Uslovi korištenja

Dasto Semtel d.o.o.:
Naplata roaminga