Rak
Rak logo

Nadležnosti

Nadležnosti

Regulatorna agencija za komunikacije nadležna je za izdavanje, prijenos, ukidanje, produženje i izmjenu dozvola u oblasti emitovanja, telekomunikacija i radiokomunikacija, kao i za obračun naknada za administrativno - tehničku obradu zahtjeva, naknada za izdavanje i korištenje dozvola i naknada za korištenje RF spektra.

Sektor za dozvole i naknade je samostalna organizaciona jedinica u okviru Agencije nadležna za provođenje prethodno navedenih nadležnosti. Sukladno navedenom, Sektor inicira donošenje pravila i propise o izdavanju, prijenosu, ukidanju, produženju i izmjeni dozvola kojim se propisuju kriteriii za izdavanje i izmjene dozvola, sadržaj zahtjeva i dokazi koji se prilažu uz zahtjev, period važenja dozvola i sadržaj i uvjeti za izdavanje, korištenje i izmjenu dozvola, te provodi postupke za izdavanje, prenos, ukidanje, produženje i izmjenu dozvola. Svi navedeni postupci rješavaju se sukladno Zakonu o komunikacijama BiH, Pravilama i propisima Agencije kao i Zakonom o upravnom postupku BiH.

Proces izdavanja, prijenosa, ukidanja, produženja i izmjene dozvole započinje podnošenjem uredno popunjenog obrasca za prijavu, na osnovu instrukcije za popunjavanje predmetnih obrazaca kao i potrebna dodatna dokumentacija.

U okviru procesa izdavanja, prijenosa, ukidanja, produženja i izmjene dozvola, Agencija vrši obračun naknada za administrativno - tehničku obradu zahtjeva, a nakon pozitivno riješenog zahtjeva, i naknada za izdavanje dozvole, kao i naknada za korištenje RF spektra (za dozvole iz oblasti radiokomunikacija). Obračun prethodno navedenih naknada vrši se sukladno Pravilu 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije i Odluke Vijeća ministara BiH o naknadi za korištenje RF spektra u BiH.

Sektor za dozvole i naknade vodi i Registar dozvola koje izdaje Agencija.

Postojeći korisnici dozvola Agencije u obavezi su plaćanja godišnje naknade za korištenje dozvola Agencije.