Rak
Rak logo

Nadležnosti

Nadležnosti

Regulatorna agencija za komunikacije, na temelju nadležnosti definiranim Zakonom o komunikacijama, vrši planiranje, koordinaciju, namjenu i dodjelu radiofrekvencijskog spektra. Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u skladu je sa domaćim i međunarodnim propisima i sporazumima, te poduzima odgovarajuće mjere u cilju osiguranja efikasne i neometane upotrebe ovog ograničenog državnog reursa. Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, u najjednostavnijem modelu, obuhvata: planiranje, inženjering, licenciranje i monitoring.

Planiranje je zasnovano na međunarodnim planovima i sporazumima, a rezultira Planom namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u BiH, te pravilima o korištenju pojedinih opsega. Inženjering obuhvata tehničku analizu, proračun kompatibilnosti i rješavanje tehničkih pitanja neometanog korištenja RF spektra te pitanja koordinacija frekvencija na bilateralnom i multilateralnom nivou (direktno ili preko CEPT i/ili ITU). U procesu licenciranja, područje radiokomunikacija određuje tehničke uvjete rada za svaki pojedini uređaj kao i opseg radio frekvencija. Monitoring podrazumijeva provjeru poštivanja uvjeta izdatih dozvola, ali i utvrđivanje izvora i otklanjanje eventualnih smetnji u radiofrekvencijskom spektru. Agencija obavlja poslove kontrole i monitoringa RF spektra u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima, domaćim i međunarodnim standardima, uz poštovanje odluka i preporuka ITU-a, Evropske konferencije administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT) i drugih nadležnih međunarodnih organizacija i institucija.

U cilju zaštite ljudskog zdravlja od djelovanja nejonizirajućeg elektromagnetskog polja u opsegu frekvencija 9 kHz – 300 GHz, Agencija vrši nadzor, mjerenja i odgovarajuće proračune s ciljem provjere poštivanja ograničenja vrijednosti određenih veličina elektromagnetskog polja u skladu sa važećim propisima.