Rak
Rak logo

Plan namjene RF spektra

Lorem ipsum naslov o RF spektru

“U Bosni i Hercegovini je neophodno uspostaviti odgovarajuće zakonodavstvo za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Potrebno je ažurirati politiku i strategiju radiofrekventnog spektra, usvojiti mjere za smanjenje troškova implementacije brzih elektronskih komunikacionih mreža. Takođe, postoji potreba za uspostavljanjem javnih fondova za brzi širokopojasni pristup. Stoga je potrebno postaviti odgovarajuće ciljeve kao i akcioni plan za implementaciju širokopojasnog pristupa u zemlji”, rekao je Draško Milinović, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija), na sesiji pod nazivom “Premoštavanje digitalnih podjela”, u okviru Svjetskog samita o infomacionom društvu (WSIS) Forum 2023, čiji organizator je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Ujedinjene nacije (UN).

download Preuzmi dokument: Pravilo 93/21 o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti

download Preuzmi dokument: Pravilo 93/21 o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti

Donja granica frekvencije Gornja granica frekvencije Jedinica mjere Namjena Korištenje Propisi Napomene