Rak
Rak logo

Надлежности

Надлежности

Регулација аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија има за циљ осигурати заштиту слободе изражавања, медијског плурализма и јавног интереса, те омогућити развој професионалних и одрживих пружалаца аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија у циљу јачања демократских принципа и одржавања равноправне конкуренције на медијском тржишту.

Подручје емитовања издаје програмске услове дозволе за радио и телевизијске станице које емитују путем земаљске радиодифузије, телевизијско емитовање путем других електронских комуникацијских мрежа, програмске листе за носиоце дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија, као и сагласности за пружање аудиовизуелних медијских услуга на захтјев.

У оквиру својих законских надлежности у подручју емитовања, Агенција доноси правила и кодексе који садрже услове дозвола/сагласности, као и основне принципе програмских садржаја аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија. Агенција прати поштивање и процесуира случајеве кршења правила и кодекса, те изриче одговарајуће санкције у случају утврђених кршења. Поред случајева иницираних приговорима грађана, надзор над поштивањем услова дозвола/сагласности, односно правила и кодекса врши се и путем одговарајућих система за снимање програма РТВ станица и система за бројање корисника дистрибутера у БиХ. Агенција је такође надлежна за спровођење релевантних одредби Изборног закона БиХ, као и Правилника о медијском представљању политичких субјеката.

Основни принципи програмских садржаја аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија, а који, између осталог подразумијевају принципе недискриминације, правичности и непристрасности, правила у вези комерцијалних комуникација, заштите малољетника од штетних садржаја, заштите шире јавности од садржаја који су штетни по њихово здравље или сигурност, којим се потиче на насиље или мржњу и слично, у потпуности су усклађени са одредбама Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама, осталим релевантним међународним документима и стандардима, те најбољом европском праксом у медијској регулацији. У оквиру законских надлежности те подзаконских аката, Агенција подстиче културну разноликост, уредничку независност и поштивање професионалних и етичких стандарда, родну равноправност, те приступачност медијским садржајима особа са инвалидитетом.

У складу са праксом других европских регулатора и релевантним међународним стандардима, Агенција предузима бројне активности с циљем унапријеђења медијске и информацијске писмености са циљем стицања знања и вјештина грађана у кориштењу медијских услуга, уз сарадњу свих релевантних актера у овој области широм Босне и Херцеговине.

Агенција ће наставити да спроводи активности на унапређењу регулаторног оквира у области емитовања како би у корак пратила технолошки развој.